O Forum

KRAKÓW, 14-16 LISTOPADA, 2013
FORUM NOWEJ EWANGELIZACJI

CAŁĄ EWANGELIĘ, CAŁE CIAŁO, CAŁEMU ŚWIATU
Nie rób sam tego, co możemy zrobić razem!


Poprzez Forum Nowej Ewangelizacji pod hasłem: CAŁĄ EWANGELIĘ, CAŁE CIAŁO, CAŁEMU ŚWIATU chcemy wspólnie umocnić się Ewangelią i zobaczyć jak działa pośród nas jej Tajemnica. Chcemy oddać Bogu chwałę, za jej bogate dziedzictwo ujawnione pośród nas przez pionierów Nowej Ewangelizacji, a w szczególności poprzez apostolską i prorocką posługę błogosławionego papieża Jana Pawła II i ks. Franciszka Blachnickiego.

Budując na tym fundamencie zapraszamy Was bracia i siostry do wspólnego ujawnienia waszego własnego wkładu w to dziedzictwo – waszego dorobku w Panu. Chodzi o to, abyśmy w ten sposób doświadczając mocy Ewangelii dążyli do jeszcze pełniejszego zrozumienia tego, co Duch mówi dzisiaj do Kościołów, aby wzrosła nasza nadzieja i pewność w Panu w doprowadzaniu innych do wiary i posłuszeństwa Ewangelii.

Sam tytuł Forum: CAŁĄ EWANGELIĘ, CAŁE CIAŁO, CAŁEMU ŚWIATU wyznacza zasadnicze kierunki naszej refleksji w procesie ujawniania, a jednocześnie wskazuje na zasadniczą tematykę poszczególnych dni.
Dzień pierwszy – CAŁA EWANGELIA – Dobra Nowina Boga w Jezusie Chrystusie, jest tym, co wyznacza naszą misję i posługę. Dlatego też wiodącym tematem tego dnia będzie pytanie: Co jest pierwszym przesłaniem Ewangelii (kerygmatem), a co względem niego jest drugorzędne? Jaki jest jej kontekst historyczny i jakie zakorzenienie w Pismach Izraela? Jakie zaproszenie skierowane do nas, związane z objawieniem żyjącego Boga i Jego zbawczego dzieła w Chrystusie?

rDo natury Ewangelii należy to, że ma być ona ogłoszona wszystkim narodom jako „słowo prawdy”, jako moc Boża w Chrystusie przez Ducha Świętego. Ewangelia dosięga swojej pełni w osobie, mocy i działaniu Ducha Świętego. Jak głosić, jak odróżnić i odnieść kerygmatyczne przesłanie Ewangelii do następującego po nim przesłania katechumenalnego (katechetycznego), a następnie mystagogicznego – rozwijającego się w oparciu o sprawowanie sakramentów – ogarniającego całe życie chrześcijańskiego wtajemniczenia?

Dzień drugi CAŁE CIAŁO – Nowa Ewangelizacja zawsze jest echem nowego napełnienia Kościoła Duchem Świętym. Kiedy spocznie na nas Jego moc, w jednym Ciele stajemy się Jego świadkami. W świetle tej prawdy potrzeba nam pochylić sią nad kwestiami: Kto jest tym posłanym, aby podjąć posługę w imieniu samego Boga? Kim jest wspólnota Kościoła, której powierzono niesienie tej misji? Jaka jest rola Całej wspólnoty zgromadzonej wokół Chrystusa, mającej udział w tej samej łasce w obliczu tych samych zadań wyznaczonych nakazem misyjnym.

Dzień trzeci – CAŁEMU ŚWIATU, podejmuje tematykę tego, komu, i w jaki sposób głosić? Z jednej strony przed nami jest świat stworzony, umiłowany i zbawiony przez Boga, z drugiej strony świat w którym dokonuje się szatański i ludzki bunt i przeciwstawienie się Bogu. Tak też i my z jednej strony należymy do Chrystusa, a z drugiej jesteśmy zanurzeni w świecie kulturowo zdominowanym przez materializm i konsumpcyjny styl życia. Jakie wezwania stoją przed nami i całą wspólnotą Kościoła, aby zachować siebie wolnym od wpływów, a jednocześnie zrodzić stosowną odpowiedź światu. Jak odpowiedzieć na istniejący w świecie głód duchowy, jak dać odpowiedź ludziom na ulicy na nurtujące ich pytania? W jaki sposób skierować swoje przesłanie do rodziny i do świata pracy, do innych aeropagów współczesnego świata? Jak wykorzystać postęp w dziedzinie mediów i technologii dla naszego postępu duchowego? (E-preewangelizacja, E- wspólnota)
Do wspólnej refleksji i świadectwa zapraszamy wszystkich tych, których odczytali Boże powołanie oddania się dziełu głoszenia Ewangelii i odnowy Kościoła. Od uczestników oczekujemy przede wszystkim gotowości dzielenia się własnym doświadczeniem w Panu. Szczególnie zapraszamy tych, którzy chcą się uczyć i w doświadczeniu innych zweryfikować własne. Zapraszamy kapłanów, zakonników i siostry zakonne, seminarzystów, liderów i odpowiedzialnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.

Nie chcemy, aby Forum było jedynie miejscem prezentacji różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Nie jest ono miejscem ich porównywania, czy też orzekania o ich wartości i przydatności. Wykluczamy postawę niewłaściwego współzawodnictwa i rywalizacji, czy też nadmiernej koncentracji na jedynie własnych koncepcjach. Zasadniczym przedmiotem naszego zainteresowania są nie tyle konkretne formy, czy inicjatywy ile to, czego się dzięki nim sami nauczyliśmy.
Zasadniczymi elementami Forum będą sesje plenarne, panele, sesje robocze, spotkania w małych grupach. Refleksję i natchnienie wynikające ze świadectwa poszczególnych dni chcemy poddać Panu w wieczornych celebracjach, aby On sam mógł nas przekonywać i prowadzić. Będą też stoiska, na których będzie można dokładniej zapoznać się z różnymi inicjatywami ewangelizacyjnymi, jak i zaopatrzyć się w materiały.

Jako głównych nauczających zaprosiliśmy świadków wiary, którzy poprzez swoje oddanie Ewangelii dokonali wyraźnych przełomów – otworzyli nowe przestrzenie dla głoszenia Słowa w Europie i w Polsce. Są to osoby, które łączą swoje zaangażowanie w ewangelizację z pogłębioną refleksją nad własnym doświadczeniem w Panu.

Mamy nadzieję, że poprzez to Forum uchwycimy jeszcze lepiej, co Duch mówi do Kościołów? Będziemy w stanie głębiej umiejscowić własne doświadczenie rodzące się w całokształcie zasadniczej misji wspólnoty Kościoła. Oby nam było dane wspólnie zobaczyć jaki Kościół rodzi się z Nowej Ewangelizacji, aby jego misja w dzisiejszym, niejednoznacznym świecie była skuteczna.
Prosimy was o modlitwę za to wydarzenie i za jego organizatorów, abyśmy posiedli ducha zrozumienia chwili obecnej, aby Pan utwierdził nas w rozeznaniu tego, co Duch mówi do Kościołów? O nową, stosowną do obecnej chwili wrażliwość na działanie Ducha Świętego, oraz nową pasję w głoszeniu i uobecnianiu Boga mocą świadectwa, które przyjdzie nam złożyć!
W imieniu Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej,

Andrzej Sionek