bp_rys

bp Grzegorz Ryś

(biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej)

Dewiza biskupia – „Virtus in infirmitate” (Moc w słabości)

Ur. 1964 w Krakowie, doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w dziedzinie historii Kościoła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 2007–2011. Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Od 2011 roku biskup pomocniczy pełniący w archidiecezji krakowskie funkcję wikariusza generalnego. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski został przewodniczącym Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Od 2012 roku jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

W latach 1982–1988 studiował na Wydziale Teologicznym oraz na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a także był klerykiem w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze na Wawelu 22 maja 1988 z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich był wikariuszem w parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Następnie podjął studia i w 1994 roku na podstawie pracy Średniowieczna pobożność ludowa na ziemiach polskich. Próba typologii uzyskał stopień doktora nauk teologicznych, natomiast w 2000 na podstawie pracy Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby Wielkiej Schizmy uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

W latach 2007–2011 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, ponadto w latach 2010–2011 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce[1]. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – miedzy innymi w procesie Jana Pawła II.

Pracę naukową owocnie łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

Prowadzi działalność poblicystyczną i wydawniczą, jest członkiem zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego, gdzie prowadzi cotygodniową rubrykę biblistyczną Okruchy Słowa, a także publicysta Znaku, Analecta Cracoviensia i Przewodnika Katolickiego.